3 มิ.ย. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 13.30 น.

9 พ.ค. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน


นายพนมกร อินทนนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน


        นางพีรภา จินดาวงษ์                                                                            นางสาวณัฐธิดา สารภาพ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                                                           นักวิชาการสาธารณสุข

                                                                 
                        
นางสาวณัฐฐานัน ฉิมพินิจ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางเนาวรัตน์ พวงอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     นายสมชาย ภารวงศ์                                                                      นางสาวสมฤดี แสงเลื่อม
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                                               ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยกิจกรรม/ผลงานเด่น

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

      วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นสถานบริการที่เป็นต้นแบบในการให้บริการที่ได้คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีโดยบุคลากร   ที่มีความรู้และชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยมร่วม  (Shared Values)
บริการดุจญาติมิตร  ใกล้ชิดประชาชน


     พันธกิจ (Mission)

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ    โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีสุภาพดี

เป้าประสงค์(Goal)

1. ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสภาพ
2. มีระบบบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการให้บริการได้มาตรฐานวิชาชีพ
4. มีระบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

                                 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.พัฒนาคุณภาพสถานบริการและศักยภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ชี้วัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
2. บริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวม   ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะและสันติภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  ภาคีเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการสุขภาพ ประชาชนอย่างมีระบบและมีธรรมาภิบาล    ในการจัดการสุขภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยขบวนการที่เป็นหลักสากล เช่น KM หรือ AIC
5. พัฒนาบุคลากร มีระบบบริการควบคุม ให้สอดคล้องกับภาระงาน และระบบคุณภาพองค์กรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
6.  สร้างภาวะการเป็นผู้นำ กระจายอำนาจให้บุคลากร และพัฒนากระบวนการ ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมโดย   ผู้รับผิดงานในทุกเรื่องที่มีความสำคัญ
7. พัฒนากลวิธีในการให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์  การส่งต่อ  และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้น การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
9.  พัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล ศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร  มีการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และยอมรับได้

10. พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานบริการให้ก้าวล้ำทันสมัย  เชื่อมโยงเครือข่าย  ทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกโพน หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อปี พ..2503 เดิมมีชื่อว่า สำนักงานผดุงครรภ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยบ้านโคกโพน ได้รับการยกระดับการบริการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน เมื่อปี พ..2545  และปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2552       โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายคือ โรงพยาบาลขุขันธ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงสภาพพื้นที่ตั้ง
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพนตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพน หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 63  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุขันธ์   13   กิโลเมตร ตำบลกันทรารมย์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำห้วยสำราญ ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรและบางพื้นที่เป็นที่สูงเหมาะในการปลูกพืชสวนและไม้เศรษฐกิจอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การคมนาคม
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  13  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง โรงพยาบาลขุขันธ์  18  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  63  กิโลเมตร
          สภาพถนน เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางที่เชื่อมไปยังอำเภอและจังหวัด

อาชีพของประชาชน
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ อาชีพทำนา รองลงมาคือ รับจ้างก่อสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัด

ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภาษา
ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และประมาณร้อยละ 95 เป็นชนชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาเขมร รองลงมาเป็นชาวส่วย และลาว    มีประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลวันสาร์ทเดือนสิบของทุกปี
ก) ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกโพน     รหัสสถานบริการ   03348
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140
จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน
จำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  1,133  หลังคา
จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ  6,591  คน
อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  1 : 1,390  คน