9 พ.ค. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน


นายพนมกร อินทนนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน


        นางพีรภา จินดาวงษ์                                                                            นางสาวณัฐธิดา สารภาพ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                                                           นักวิชาการสาธารณสุข

                                                                 
                        
นางสาวณัฐฐานัน ฉิมพินิจ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางเนาวรัตน์ พวงอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     นายสมชาย ภารวงศ์                                                                      นางสาวสมฤดี แสงเลื่อม
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                                               ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น