22 ต.ค. 2557

กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

รณรงค์วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสภณวิหาร ตำบลกันทรารมย์11 มี.ค. 2557

โครงการอบรมไม้เท้าขาว รพ.สต.โคกโพน

วันนี้ รพ.สต.โคกโพน ด้วยการสนับสนุนจาก สปสช. รพ.ศรีสะเกษ และ สสอ.ขุขันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการมองเห็น(โครงการไม้เท้าขาว) มีผู้พิการทางสายตา จาก 3 ตำบล คือ ตำบลกันทรารมย์ ปราสาท และศรีสะอาด จำนวน 26 คน ระยะเวลาการอบรม วันที่ 10-19 มีนาคม 2557