9 พ.ค. 2556

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกโพน หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อตั้งเมื่อปี พ..2503 เดิมมีชื่อว่า สำนักงานผดุงครรภ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยบ้านโคกโพน ได้รับการยกระดับการบริการเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน เมื่อปี พ..2545  และปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2552       โดยมีโรงพยาบาลแม่ข่ายคือ โรงพยาบาลขุขันธ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงสภาพพื้นที่ตั้ง
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพนตั้งอยู่ที่บ้านโคกโพน หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 63  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุขันธ์   13   กิโลเมตร ตำบลกันทรารมย์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำห้วยสำราญ ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรและบางพื้นที่เป็นที่สูงเหมาะในการปลูกพืชสวนและไม้เศรษฐกิจอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การคมนาคม
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  13  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง โรงพยาบาลขุขันธ์  18  กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล โคกโพน ถึง ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  63  กิโลเมตร
          สภาพถนน เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางที่เชื่อมไปยังอำเภอและจังหวัด

อาชีพของประชาชน
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ อาชีพทำนา รองลงมาคือ รับจ้างก่อสร้างในพื้นที่ต่างจังหวัด

ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภาษา
ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และประมาณร้อยละ 95 เป็นชนชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาเขมร รองลงมาเป็นชาวส่วย และลาว    มีประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลวันสาร์ทเดือนสิบของทุกปี
ก) ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร
ชื่อหน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกโพน     รหัสสถานบริการ   03348
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  หมู่ 3 ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140
จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  10  หมู่บ้าน
จำนวนหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ  1,133  หลังคา
จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ  6,591  คน
อัตราส่วนประชากรต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  1 : 1,390  คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น