9 พ.ค. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

      วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นสถานบริการที่เป็นต้นแบบในการให้บริการที่ได้คุณภาพ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีโดยบุคลากร   ที่มีความรู้และชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยมร่วม  (Shared Values)
บริการดุจญาติมิตร  ใกล้ชิดประชาชน


     พันธกิจ (Mission)

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ    โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีสุภาพดี

เป้าประสงค์(Goal)

1. ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสภาพ
2. มีระบบบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในการให้บริการได้มาตรฐานวิชาชีพ
4. มีระบบบริหารจัดการเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

                                 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.พัฒนาคุณภาพสถานบริการและศักยภาพการบริการ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ชี้วัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
2. บริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวม   ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะและสันติภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  ภาคีเครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการสุขภาพ ประชาชนอย่างมีระบบและมีธรรมาภิบาล    ในการจัดการสุขภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยขบวนการที่เป็นหลักสากล เช่น KM หรือ AIC
5. พัฒนาบุคลากร มีระบบบริการควบคุม ให้สอดคล้องกับภาระงาน และระบบคุณภาพองค์กรให้ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ
6.  สร้างภาวะการเป็นผู้นำ กระจายอำนาจให้บุคลากร และพัฒนากระบวนการ ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมโดย   ผู้รับผิดงานในทุกเรื่องที่มีความสำคัญ
7. พัฒนากลวิธีในการให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  พัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์  การส่งต่อ  และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเน้น การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
9.  พัฒนาการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล ศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร  มีการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และยอมรับได้

10. พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานบริการให้ก้าวล้ำทันสมัย  เชื่อมโยงเครือข่าย  ทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น