กิจกรรมติดตามเยี่ยมผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน


ประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายครั้งที่๑๒


กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว


กิจกรรมรับประเมินตำบลส่งเสริมเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย


กิจกรรมประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายครั้งที่๑๑